ಡಬಲ್ ವೈ ಡೋರ್
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು

ಡಬಲ್ ವೈ ಡೋರ್

ಡಬಲ್ ವೈ ಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡ್ ಬಾಗಿಲಿನೊಂದಿಗೆ.

ಕಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ | ಕರೆ 1800-2003-466 ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಲು
ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
Nominal Dia L A b e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
75 157 87 87 3.2 1434975999101 20 1413975999100 15
110 221.5 127 127 3.2 1434110999101 10 1413110999100 8
160 322 191 191 4.2 1413160992101 4 1413160992100 4
ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.