ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು

ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈ

ಮಣ್ಣು/ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್  ಲೈನನ್ನು  ಮೈನ್  ಲೈನಿಗೆ 87.5 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ | ಕರೆ 1800-2003-466 ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಲು
ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
Nominal Dia L A b e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
110 x 75 196 122 108 3.2
160 x 110 249 142 155 4.2 1434160992100 10 1413160992102 10
ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.