રિડયુસિંગ ટી
પાછળ SWR પાઇપ અને ફીટીંગ્સ

રિડયુસિંગ ટી

માટીવાળા/ગંદા પાણીની રિડયુસિંગ પાઈપલાઈનને ૮૭.૫ ડીગ્રીનાં એન્ગલ પર મેઈન પાઈપ્લાઈન સાથે જોડવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
ફિનોલેક્સ માટે તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ
Size (D1xD2) L A B e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
90 x 75 169 46 46 3.2 1456990999100 16 1410990999101 16
110 x 75 178 59 59 3.2 1429110992101 18 1410110992100 15
160 x 110 257 80 80 4.2 1456160999100 11 1455160999100 10
પાછળ

તપાસ ફોર્મ

કોઈપણ વેપાર પૂછપરછ માટે કૉલ કરો

18002003466

તપાસ ફોર્મ

નીચે આપેલી વિગતો ભરો અને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક ટૂંક સમયમાં તમારી પાસે આવશે.