ಬೆಂಡ್ 45
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು

ಬೆಂಡ್ 45

ಮಳೆ ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಲೈನ್ ಗೆ ಶೂ(ಪಾದ)ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಲೈನನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಕೂಡಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ | ಕರೆ 1800-2003-466 ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಲು
ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
Nominal Dia b W H e(min) Cat No. Package
40 10 64 80 2.5 1432940992100 100
50 13 80 95 2.5 1432950992100 50
63 16 98 118 3 1432963992100 60
75 15 105 160 3.2 1432975999100 40
90 20 145 192 3.2 1432990999101 36
110 23 170 211 3.2 1432110999100 32
160 30 233 270 4.2 1432160992100 9
ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.