ક્રોસ ટી
પાછળ SWR પાઇપ અને ફીટીંગ્સ

ક્રોસ ટી

એક આડી માટીવાળા/ગંદા પાણીની પાઈપને મેઈન ઉભી લાઈન સાથે ૮૭.૫ ડિગ્રીનાં એન્ગલ પર જોડવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. સફાઈનાં કામ માટે દરવાજાનાં વિકલ્પમાં પણ ક્રોસ ટી ઉપલબ્ધ છે.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
ફિનોલેક્સ માટે તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ
Size L W e (min) Cat No. Package Cat No. (door) Package
75 192.5 193 3.2 1420975991102 18 1421975991102 15
90 227.7 230 3.2 1420990991101 12 1421990991101 10
110 261 266 3.2 1420110991101 9 1421110991101 8
160 362.4 371.6 4.3 1420160991102 4 1421160991102 4
પાછળ

તપાસ ફોર્મ

કોઈપણ વેપાર પૂછપરછ માટે કૉલ કરો

18002003466

તપાસ ફોર્મ

નીચે આપેલી વિગતો ભરો અને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક ટૂંક સમયમાં તમારી પાસે આવશે.