ऩाईप्व आणण फपटटग्ॊ ज फद्दर

 

GI ऩाईवऩगॊ शवस्टीभ लाऩयण्मार्मा रोकाॊना ननक्चचतऩणे फपनोरक्े व ASTM प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व आणण

फपटटग्ॊ जभध्मे एक उततभ ऩमाटमी उऩाम वाऩडरे . फपनोरेक्व दोन प्रकायचे ASTM ऩाईप्व थ्रेडडे आणण

प्रेन एन्ॊ डडे वॉल्व्शॊट लल्े ड ऑपय कयत.े ते ताॊबिकदृष्ट्मा श्रेष्टठ, खचट प्रबाली आशेत आणण ऩायॊऩारयक

GI ऩाईवऩगॊ शवस्टभऩेषा फयेच पामदे देतात. वोप्मा बाऴते ते वऩण्मामोग्म ऩाणी वलतरयत कयण्मावाठी

वलाटत मोग्म आणण काटकवयी उऩाम आशेत. शे ऩाईप्व रेड फ्री, मव्ू शी स्टेबफराइज्ड आणण लाजनारा

शरके आशेत जे तमाॊची लाशतकू ल प्रनतष्टठाऩना वरु ब कयत.े फपनोरएक्व ASTM ऩाईप्व वलट प्रबॊफगॊ

अक्ॅ प्रके ळन्ववाठी कामषट भतने े वलाटत मोग्म आशेत.

 

शे ऩाॊढये प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व अनवु चू ी 40 आणण 80 च्मा ळखॊ रा भध्मे 1/2″ ऩावनू 4″ ऩमतं आकायभानात आणण ASTM D 1785 भानकानवु ाय उऩरब्ध आशेत.

.

वलटASTMप्रबॊफगॊफपटटग्ॊजASTMD2467भानकानवुायफनवलल्माजातातआणणप्राभख्ुमाने ऩाॊढर्मा यॊगाचे अवतात. वऩॊ णू ट फपटटग्ॊ ज श्रेणी अनवु चू ी 80 भाशरके त उऩरब्ध आशेत.

 

अनप्रु मोगाचे षेि

 

फपनोरेक्व ASTM प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व वऩण्मामोग्म जर वलतयण तवेच प्रबॊ फगॊ वाठी डडझाइन के रे आशेत. खारीर अनप्रु मोगाॊभध्मे शे मळस्लीरयतमा लाऩयरे जाऊ ळकतात:

. 1. इभायतीॊभध्मे कोल्ड लॉटय प्रबॊफगॊ ऍक्प्रकेळन्व.

 

2. ऩोशण्माच्मा तरालावाठी ऩाईवऩगॊ शवस्टीभ.

 

3. शात ऩऩॊ ाॊवाठी ऩाईप्व

4. वॉल्ट लॉटय राईन्व

5. ऩाणी वलतयण भेन्व

6.रयगॊ राईन्व/डाउनटेकराईन्व

7. ऍग्रेशवल कॉयोणझल द्रल लाशतकू

8. औद्मोगगक प्रोवेव राईन्व. (यावामननक प्रनतकाय चाटटलय आधारयत)

9. वाखय, कागद आणण डडक्स्टरयी राईन्व.

10. लनस्ऩती आणण टॅननगॊ प्राॊ्व (कभानीलयीर झाड)े

टीऩ : कॉम्ॊ प्रेस्ड शला आणण लामवू ाठी मोग्म नाशी.

 

ऩाईप्व

 

ASTM प्रबॊफगॊ ऩाईप्व ASTM D 1785 भानकानवु ाय फनवलरे जातात आणण अनवु चू ी 40 80 च्मा प्रेळयक्रावभध्मेउऩरब्धआशेत.फपनोरेक्वPVC-Uप्रबॊफगॊ ऩाईप्ववाठीकभारननयॊतयवेला ताऩभान 600C आशे. ASTM ऩाईप्वच ऍब्रेजन येणझस्टॊव, शरके लजन, माॊबिक ळक्ती, भजफूती आणण टटकाऊऩण शे फाॊधकाभ आणण इभायत अनप्रु मोगाॊभध्मे लाऩयण्मात मेण्माचे भशतलाचे कायण आशे.

 

शे ऩाईप्व दोन्शी प्रेन आणण थ्रेडडे एन्ड अवरेरे 3 भीटय आणण 6 भीटयच्मा भानक राॊफीभध्मे उऩरब्ध आशेत. थ्रेड्व IS -554 प्रभाणे GI फपटटगॊ ळी ववु गॊ त आशेत. ASTM थ्रेडडे ऩाईप्व शे ऩायॊऩरयक लाऩयाच्मा G.I. ऩाईप्वच्मा तरु नेत काटकवयी आशेत आणण प्रॅक्स्टक ऩाइवऩगॊ शवस्टभचे वलट पामदे देतात.

फपटटग्ॊ ज

 

ASTMप्रबॊफगॊ वॉल्व्शॊटशवभेंटेडफपटटग्ॊज ASTM D 2467 अनवु ाय ळड्े मरू 80 वीरयजभध्मे

 

ASTM प्रेन एॊन्डडे ऩाईप्वच्मा फपटटग्ॊ ज अनवु चू ी 80 वीरयजभध्मे उऩरब्ध आशेत आणण ऩाॊढर्मा यॊगाच्मा आशेत. ते वॉल्व्शॊट शवभेंट लाऩरून जॉइन केरे जातात माभऱु े शे कामभ एकवधॊ जॉइटॊ देतात. अळा जॉइ्ॊ व ना कोल्ड लल्े डडे जॉइ्ॊ व देखीर म्शटरे जात.े कोल्ड लेक्ल्डगॊ एक उततभ जोडणी प्रणारी आशे कायण ती 100% रयवाल-प्रपू (शरक – प्रपू ) प्रबॊ फगॊ वनु नक्चचत कयत.े

 

प्रभाणऩिे आणण भॊजयु ी

 

1. ASTM D 1785 आणण ASTM D 2467 ळी जऱु णाये

 

2. विें र इक्न्स्ट्मटू ऑप प्रॅस्टीक इॊक्जनीअरयगॊ अडॉ टेक्नॉरॉजी (CIPET) मेथे चाचणी आणण

प्रभाणणत के रेरे.

 

3. SGS प्रमोगळाऱेत चाचणी आणण प्रभाणणत

 

4. देळबयातीर प्रबॊफगॊ वल्रागायाॊनी शळपायव केरेरे

 

5. वलवलध भान्मताप्राप्त भोठ्मा प्रभाणात खाजगी वस्ॊ थाॊभध्मे मळस्लीरयतमा स्थावऩत आणण भजॊ यू के रेरे.

चौकशी-साठी विचारा

कोणत्याही चौकशी चौकशीसाठी

18002003466

चौकशी फॉर्म

खाली तपशील भरा आणि आमच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक लवकरच आपल्याकडे परत येईल.