ટેન્ક સ્તનની ડીંટડી (પાઈપ ફીટમેન્ટ માટે એક ઓવરને સોકેટ પ્રકાર સાથે)
স্থান অর্ডার ASTM পাইপ্‌স ও ফিটিংস

ટેન્ક સ્તનની ડીંટડી (પાઈપ ફીટમેન્ટ માટે એક ઓવરને સોકેટ પ્રકાર સાથે)

પાઇપલાઇનને ટાંકીમાં જોડવા માટે.
কলব্যাক অনুরোধ | কল 1800-2003-466 ফোন মাধ্যমে আপনার অর্ডার স্থাপন
ফিনোলেক্স জন্য কারিগরি বিশেষ উল্লেখ
Size H L L1 D D1 Cat No. Package
42.16x (1¼”) 80 44 36 65 62.8 1155940994101 36
48.26x (1½”) 86 47 39 71 70 1155950994101 36
স্থান অর্ডার

ইনকয়েরি ফরম

কোন বাণিজ্য অনুসন্ধান কল জন্য

18002003466

ইনকয়েরি ফরম

নীচের বিবরণ পূরণ করুন এবং আমাদের নির্বাহী এক শীঘ্রই আপনার কাছে ফিরে পাবেন।