મીડીયમ ડ્યૂટી પીવીસી-યુ સોલ્વેન્ટ સિમેન્ટ
મીડીયમ ડ્યૂટી પીવીસી-યુ સોલ્વેન્ટ સિમેન્ટ
પાછળ સોલવન્ટ સિમેન્ટ

મીડીયમ ડ્યૂટી પીવીસી-યુ સોલ્વેન્ટ સિમેન્ટ

૫૦મીમી(૨”) સુધીપ્લામ્બીન્ગ્ના ઉપયોગો માટે મીડીયમ ડ્યૂટી પીવીસી-યુ સોલ્વેન્ટ સિમેન્ટ(ASTM D  ધોરણો મુજબ)

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
ફિનોલેક્સ માટે તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ
Size
Ml Container
20 Tube
50 Tube
118 Tin
237 Tin
473 Tin
946 Tin
પાછળ

તપાસ ફોર્મ

કોઈપણ વેપાર પૂછપરછ માટે કૉલ કરો

18002003466

તપાસ ફોર્મ

નીચે આપેલી વિગતો ભરો અને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક ટૂંક સમયમાં તમારી પાસે આવશે.