नेतृत्व गट

लीडरशिप टीम

आमची लीडरशिप टीम धोरणात्मक दििा ििशविते. टीम मध्ये समािेि आहे:

 • श्री. प्रकाश पी. छाब्रिया

  (काययकारी अध्यक्ष)

 • श्री. संजय के. आिर

  (स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. कन्त्हैयालाल एन. आत्मरमानी

  (स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्रीमती. रीतू छाब्रिया

  (गैर-काययकारी गैर-स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. दारा एन छाबररया

  (स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. सौरभ एस. धनोरकार

  (गैर-काययकारी गैर-स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. श्रीकृष्ण एन. इनामदार

  (स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. प्रभाकर डी. कारंदीकर

  (स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. संजय मठ

  (प्रबंध तनदेिक)

 • डॉ. सुनील यु पाठक

  (स्वतन्त्र तनदेिक)

 • श्री. अतनल वहाबी

  (तनदेिक तनदेिक)

चौकशी-साठी विचारा

कोणत्याही चौकशी चौकशीसाठी

18002003466

चौकशी फॉर्म

खाली तपशील भरा आणि आमच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक लवकरच आपल्याकडे परत येईल.