உடலஹிரஹக்க∫ய ா ஹறுப்பு 

உடலஹிரஹக்க∫ய ா ஹறுப்பு 

தங்கள் சபƒக ிசீவயின் பƒலம் பூிேயில் ல மபேத்துவமீேகல√டன் ப√குல் மஹதவ் அறக்கட்டீள இீைந்துள்ளது. இத∫ல் ல மபேத்துவமீேகல√க்கு உள்கட்டீமப்ீ நன்ாகஹீடயஹகத் தந்து ஃ ிிேஹாலக்ஸ் உதவிப≈ள்ளது. 

அதற்கும் ிமலஹக ஆிரஹக்க∫யமஹே வஹழ்க்ீக ஹைிக்கஹே ா ஹது விழ∫ப்புைர்ீவ உபேவஹக்க. ãம் ãம் ãஃப் ஓடு பூிே ஓடு ãன்ற ந∫கழ்ச்ச∫ீய ஆதரித்தது – 2013 அக்ிடஹ ரில் நடந்த இந்த மஹரத்தன் ப்ரஶஹந்த∫ ிகன்சர் ிகர் ம∫ஶேஹல் ந∫கழ்த்தப் ட்டது. 

குழந்தைகளுக்கு இலவச மருத்துவ ப√காம்கள் 

2008டில∫பேந்து ரத்ேக∫ரியிலும், அதீே சுற்ற∫ப≈ள்ள ள்ளிகளிலும் ஆண்டிற்கு இபே ப√ீற மபேத்துவ ப√கஹம்கீள ãம் ãம் ãஃப் நடத்த∫ வபேக∫றது. ஒவ்ாவஹபே ப√கீமலும், ல்மபேத்துவர்கள், கண் 

மற்றும் ா ஹது மபேத்துவர்கள் பƒன்றஹயிரம் மஹைவர்கீள ிசஹத∫க்க∫ன்றேர். பூிேயில் ிக ஈ ãம் மபேத்துவ மீே, ஹரதீய வித்யஹ ீட் ஆடியஹலஜ∫ ள்ளிக்கூடம், ஹரதீய ாடண்டல் கல்லூரி மற்றும் ãஹ் வி ிதசஹய் கண் மபேத்துவமீேகீள ிசர்ந்த டஹக்டர்கல√ம், மபேத்துவ ந∫புைர்கல√ம் இந்த ப√கஹம்களில் ங்ிகற்க∫ன்றேர். மஹைவர்களின் ப√ன்ிேற்றத்ீத கண்கஹைிக்க மபேத்துவ அட்ீடகள் ரஹமரிக்கப் டுக∫ன்றே. ிதீவப் டும் மஹைவர்கல√க்கு ãம் ãம் ãஃப் ச∫க∫ச்ீசீயப≈ம் வழங்குக∫றது. 

2013ற∫ல் இந்த த∫ட்டம் ஃ ிிேஹாலக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஷஹல் ஆதரிக்கப் ட்டது. 

2014 ஃ ிப்ரவரியில் ãம் ãம் ãஃபும், FILலும் பூிேயின் ிசரி குத∫கள் மற்றும் ஞ்ச்கேியின் நகரஹட்ச∫ ள்ளிகீள ிசர்ந்த குழந்ீதகல√க்கு இது ி ஹன்ற ஆிரஹக்க∫ய ப√கஹம்கல√க்கு åற் ஹடு ாசய்தே. 

மார்பக மற்றும் கர்ப்பப்தப ப√தக புற்றுந ாய் விழிப்புணர்வு 

மார்பக மற்றும் கர்ப்பப்தப ப√தக புற்றுந ாய் விழிப்புணர்தவ உருவாக்க பூநேயில் புகழ்ப்பபற்ற பைாண்டு ிறுவேமாே ப்ரஶஹந்த∫ ிகன்சர் ிகர் ம∫ஶனுடன் ிசர்ந்து ãம் ãம் ãஃபும், FILலும் ‚உங்கள் வஹசற் டியில் புற்றுிநஹய் கண்டு ிடித்தல் ãன்ற தேித்தன்ீம வஹய்ந்த ந∫கழ்ச்ச∫ீய ந∫கழ்த்த∫யது. ரத்ேக∫ரிீய 

ிசர்ந்த க∫ரஹமப்புற ா ண்கல√க்கு 2013 டிசம் ரிலும் பூிேீய சுற்ற∫ப≈ள்ள ிசரிப் குத∫களில் வஹல≈ம் ா ண்கல√க்கு 2014 மஹர்ச்ச∫லும் இந்த ப√கஹீம நடத்த∫யது. 

தகுத∫வஹய்ந்த மபேத்துவர்கள், ஒபே ஆிலஹசகர் மற்றும் யிற்ச∫ப்ா ற்ற ாடக்ேீஶ∫யன்களின் கண்கஹைிப் ில் புற்று ிநஹய் கண்டற∫ப≈ம் இபே ிசஹதீேகள் நடத்தப் ட்டே. இந்த ப√யற்ச∫யில் ிதீவயஹே இயந்த∫ரங்கள் அடங்க∫ய ஒபே நடமஹடும் ிவன் யன் டுத்தப் ட்டது. 

ரத்ேக∫ரியில் நடத்த∫ய புற்றுிநஹய் ப√கஹம∫ன் அற்புதமஹே ாவற்ற∫யின் பƒலம், ல வீக புற்றுிநஹய் ிசீவ ீமயங்கீள வழங்கும் ச∫றப்பு க்ளிேிக்குகல√க்கஹே ிதீவீய புரிந்து ாகஹள்ள உதவியது. 

ãேிவ அந்த குத∫யிலுள்ள ா ண்களின் ஆிரஹக்க∫யத்ீத உயர்த்தும் ãண்ைத்துடன் ப√குல் மஹதவ் ஃ வுண்ிடஶனுடன் ிசர்ந்து ஃ ிிேஹாலக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ல∫ம∫ாடட்டும், ப்ரஶஹந்த∫ ிகன்ஷர் ிகர் ம∫ஶனும் ரத்ேக∫ரியில் ஹர்க்கர் மபேத்துவமீேயில் ‚ஃ ிிேஹாலக்ஸ் ா ண்கள் உடலஹிரஹக்க∫ய ீமயம்‛ ãன்ற ா யரில் கபுற்று ிநஹய் கண்டற∫ப≈ம் க்ளிேிக்ீக ந∫றுவ 

ப√டிாவடுத்தேர். மம்ிமஹக∫ரஹஃ ி மற்றும் கஹல்ி ஹஸ்ிகஹ ி ரிிசஹதீேகள் இங்ிக சலுீக விீலயில் ாசய்யப் டுக∫ன்றே. 

2014 ஜΩேில் ாவல் ீயிங்க் க்ளிேிக்குல் டஹக்டர்.ச∫. ி.ிகஹ ிக்கரஹல் ப√தல் ப√ீறயஹக ‚ாதரா டிக் மம்ிமஹப்ளஹஸ்டி நடத்தப் ட்டு சரித்த∫ரம் ீடக்கப் ட்டது. 

ஆண்டிற்கு இபே ப√ீற க்ளிேிக்க∫ல் நஹங்கள் மம்ிமஹக∫ரஹஃ ி ப√கஹம்கீள நடத்துக∫ிறஹம், அத∫ல் ஃ ிிேஹாலக்ஸ் ீ ப்ஸ் 80% ாசலீவ åற்று, ரத்ேக∫ரியிலுள்ள அீேத்து ா ண்கல√க்கும் ாதஹடர் மற்றும் கட்டஹய ஆிரஹக்க∫ய ரிிசஹதீேீய ஊக்குவித்து ரவச்ாசய்க∫றது. 

அது மட்டும∫ல்லஹமல் ஃ ிிேஹாலக்ஸ் ீ ப்ஸ் மற்றும் ப√குல் மஹதவ் ஃ வுண்ிடஶன் கடந்த பƒன்று ஆண்டுகளஹக ‚ மஹர் கப் புற்றுிநஹய்க்கஹக ãங்கள் மஹரத்தஹேில் ங்குாகஹள்க∫ன்றேர். 

ரூபி ஹால் க்ளிேிக் பூநே மற்றும் ஹீலிங்க் லிட்டில் ஹார்ட்ஸ், யூநக. 

2014 மஹர்ச் ப√தல் பெிகயில் த∫வு ாசய்யப் ட்ட ஸீல∫ங்க் ல∫ட்டில் ஸஹர்ட்ஸ் மற்றும் க∫ரஹன்ட் ாமடிக்கல் ஃ வுண்ிடஶேின் பை ி ஸஹல் க்ளிேிக், பூிேயில் ப√குல் மஹதவ் ஃ வுண்ிடஶன் மற்றும் ஃ ிிேஹாலக்ஸ் ீ ப்ஸ் ஒபே த∫ட்டத்ீத ாதஹடங்க∫, கஹலஹண்டு குழந்ீதகள் கஹர்டியஹக் ப√கஹம்கீள நடத்துக∫றது. ஒன்று ிசர்ந்து பை ி ஸஹல் க்ளிேிக்க∫ல் ச∫க்கலஹே இதய அறுீவச∫க∫ச்ீசகளில் இன் ஸவுஸ் டஹக்டர்கல√க்கு உதவ, வழ∫ நடத்த, யிற்ச∫ தர நஹங்கள் பெிகயில∫பேந்து மபேத்துவந∫புைர்களின் குல≈ீவ பூிேக்கு அீழத்து வபேக∫ிறஹம். அந்த குல≈வில் லீாசஸ்டர் ல்கீல கழக மபேத்துவ மீே, ஆல்டர் ிஸ குழந்ீதகள் மபேத்துவ மீே, ல∫வர்பூல் குழந்ீதகள் மபேத்துவமீே மற்றும் åீேய மபேத்துவமீேகளில∫பேந்து குழந்ீத நல ந∫புைர்கல√ம்,, நர்ஷºகல√ம், தீவிர ச∫க∫ச்ீச ந∫புைர்கல√ம் அடங்க∫ப≈ள்ளேர். இத∫ல் ங்ாகடுக்க விபேம்பும் டஹக்டர்கள் பெிகயில் லீாசஸ்டரின் ஸீல∫ங்க் ல∫ட்டில் ஸஹர்ட்ஷ∫ன் ந∫றுவேர் டஹக்டர் சஞ்சªவ் ந∫சஹேியிடம் த∫வு ாசய்து ாகஹள்ளலஹம். 

தற்ி ஹது, இந்த∫யீவல் இதயக் ிகஹளஹறு உள்ள குழந்ீதகல√க்கு ிதீவயஹே அறுீவச∫க∫ச்ீச க∫ீடப் த∫ல்ீல அல்லது (åீட குீறந்த குழந்ீதகல√க்கு) அறுீவச∫க∫ச்ீச ாசய்ய ிதீவயஹே த∫றீம டஹக்டர்களிடம் இல்ீல அல்லது அறுீவச∫க∫ச்ீசக்கு ின்ேர் கவேிக்க ப√டிவத∫ல்ீல, ãேிவ உயிரிழப்பு அத∫கமஹக 

உள்ளது. இந்த∫யஹவில் இந்த ந∫ீலக்கு உதவுவதுதஹன் இந்த த∫ட்டத்த∫ன் ãண்ைம். 

விீலயில்லஹ இந்த ிசீவீய ஆதரிக்க ஸீல∫ங்க் ல∫ட்டில் ஸஹர்ட்ஸ் உறுப் ிேர்கள் ãந்த ஊத∫யப√ம் ா றஹமல் அடிக்கடி இந்த∫யஹ வபேக∫ன்றேர். இதயக் ிகஹளஹறுடன் ிறந்த ச∫சுக்கல√க்கு அறுீவச∫க∫ச்ீச ாசய்வத∫ல் இந்த அறுீவச∫க∫ச்ீச மபேத்துவர்கள் ந∫புைர்கள், அறுீவச∫க∫ச்ீசக்குப் ின் தீவிர ச∫க∫ச்ீசப் ிரிவிேபேம், நர்சுகல√ம் அடங்க∫ய குல≈ த∫றீமப≈டன் கவேித்துக் ாகஹள்க∫றது. 

ப√குல் மஹதவ் ஃ வுண்ிடஶேின் பƒலமஹக ஃ ிிேஹாலக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ல∫ம∫ாடட் அவர்கள் தங்கும∫டம் மற்றும் உள்லƒர் யைச்ாசலவுகீள åற்றுக் ாகஹள்க∫றது. பூிேயில் மற்ற மபேத்துவமீேகல√டன் கூட்டு ிசர்ந்து நடத்தும் வஹய்ப்புக்கீளப≈ம் ிதடுக∫றது. அவர்கல√ீடய ன்ேஹட்டு யை ாசலவுகீள மஸ்டஹ கலர்ஸ் ல∫ம∫ாடடின் அம∫த் மற்றும் ப்ரீத∫ ிகஹக்ஷ∫ åற்றுக்ாகஹள்க∫ன்றேர். 

2016 நம மாைம் இந்ை ப√யற்சியால் 100 குழந்தைகளுக்கு பலன் கிதைத்ைிருக்கும். 

ஆநராக்கிய ப√காம்கள் 

ãங்கள் ாதஹழ∫ற்சஹீலகளிலும், அலுவலகங்களிலும் ãங்கள் ஊழ∫யர்கல√க்கு நஹங்க அடிக்கடி மபேத்துவ ப√கஹம்கீள நடத்துக∫ிறஹம். 

 

Gallery

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.