நடுத்தர கடமை PVC-U கரைப்பான் சிமெண்ட்
நடுத்தர கடமை PVC-U கரைப்பான் சிமெண்ட்
Back to கரைப்பான் சிமெண்ட்

நடுத்தர கடமை PVC-U கரைப்பான் சிமெண்ட்

50 மிமீ (2 ") வரை குழாய்கள் பயன்பாடுகளுக்கான நடுத்தர கடமை PVC- U கரைப்பான் சிமெண்ட் (ASTM D-2564 தரநிலைகளை சந்திக்கிறது)

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size
Ml Container
20 Tube
50 Tube
118 Tin
237 Tin
473 Tin
946 Tin
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.