உ஭ாய்வுநீக்கி
உ஭ாய்வுநீக்கி
Back to கரைப்பான் சிமெண்ட்

உ஭ாய்வுநீக்கி

இண்தடக்த.ட்டட் லரர.ங்கள் உள்ர எஸ்டபிள்ம. ஆர் குறாய்கள் .ற்றும் ஃபிட்டிங்குகள் .ற்றும் லிலசா. ரிங்க்ஃபிட் குறாய்கள் .ற்றும் ஃபிட்டிங்குகரர தபாம.த்தும் தபாது ஃபிதனாதயக்ஸ் .ப்பர் உ.ாய்வுநீக்கி ப.ன்படுத்ேப்படுகிமது. 

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size
Grams Container
50 Plastic container
100
250
500
1000
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.