ಸಿಎಮ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಗಳು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೆಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಗಳು

ಸಿಎಮ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಗಳು

80 ರಿಂದ 250 ಮೀಟರಿನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ.

ಕಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ | ಕರೆ 1800-2003-466 ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಲು
ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
Nominal Diameter DM (mm) Mean Outside Diameter of Pipe Outside Diameter of Pipe at Any Point Mean Outside Diameter Over Connection Wall Thickness (mm) Cat No. (plain) Cat No. (slotted) Package “L”
Min Max Min Max Max Min Max
40 48 48.2 48 48.3 52 3.5 4
50 60 60.2 59.9 60.3 65 4 4.6
80 88 88.3 88 88.4 94 4 4.6
100 113 113.3 112.9 113.4 120 5 5.7 1021100993102 1020100993104 3 mtr
125 140 140.4 139.9 140.5 150 6.5 7.3 1021125993103 1020140993100 3 mtr
150 165 165.4 164.8 165.6 178 7.5 8.5 1021150993104 1020150993101 3 mtr
175 200 200.5 199.8 200.6 215 8.8 9.8 1021175993100 1020175993101 3 mtr
200 225 225.5 224.8 225.8 243 10 11.2 1021200993105 1020200993102 3 mtr
250 280 280.5 279.6 280.8 298 12.5 14 1021250993102 3 mtr
Note : In addition to the above range we also offer 113CM,180CM,213CM & 225CM plain and any other casing pipe as per specific requirements.
ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.