யூனியன்
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

யூனியன்

பராமரிப்புக்கும், ஃபிக்ஸ்டரை மாற்றவும்  குழாய்களை வேகமாகவும், வசதியாகவும் துண்டிக்க உதவும்.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size TL ID OD SL W(min) Cat No. Packaging
Mm inch              
21.34 ½” 60 21.5 48 22.2 3.75 1147920994100 100
26.67 ¾” 65 26.8 56 25.4 3.91 1147925994100 64
33.4 1” 72 33.7 63 28.6 4.55 1147932994100 44
42.16 1¼” 76 42.4 74 31.8 4.85 1147940994100 27
48.
26
1½” 92 48.6 83 35 5.08 1147950994100 18
60.32 2” 109 60.7 97 38.1 5.55 1147963994100 10
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.