டேங்க் நிப்பிள்
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

டேங்க் நிப்பிள்

குழாயுடன் டேங்குடன் இணைக்க.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H L L1 L3 D D1 T Cat No. Packaging
Mm inch
21.34 ½” 69.00 32.00 16.50 15.00 41.00 36.00 11.00 1155920994100 140
26.67 ¾” 75.00 35.00 16.50 18.00 46.00 41.50 11.00 1155925994100 90
33.4 1” 86.40 39.70 19.50 21.20 56.70 50.00 12.50 1155932994100 50
42.16 1¼” 94.00 44.00 20.00 24.00 65.50 58.80 15.00 1155940994100 30
48.26 1½” 99.00 47.00 20.00 26.00 71.00 66.00 15.00 1155950994100 25
60.32 2” 103.60 49.60 20.00 28.00 83.20 79.20 15.00 1155963994100 15
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.