ரெட்யூஸிங்க் டீ
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ரெட்யூஸிங்க் டீ

பிரதானக் குழாயிலிருந்து குறைக்கும் பைபாஸ் அல்லது சேவைக்குழாயை எடுக்க

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H H1 W SD1 SD2 Cat No. Package
Mm inch
26.67
x 21.34
¾” x ½” 35 28.5 3.73 25.4 22.2 1134925994100 350
33.40
x 21.34
1” x ½” 43 32 5.94 29.5 22.2 1134932994101 210
33.40
x 26.67
1” x ½” 43 31.5 3.91 28.58 25.4 1134932994100 210
42.16
x 33.40
1¼”
x 1”
52.5 35 4.55 31.75 28.58 1134940994100 120
48.26
x 21.34
1½”
x ½”
59 38 5.08 35.5 22.2 1134950994102 100
48.26
x 42.16
1½”
x 1¼”
59 38 4.85 34.93 31.75 1134950994100 100
60.32
x 48.26
2”
x 1½”
73 44 5.88 38.6 34.93 1134963994102 48
73.02
x 60.32
2½” x 2” 87.4 52.45 7.01 44.55 38.1 1134990994101 64
88.90
x 73.02
3”
x 2½”
105 55.65 7.62 47.63 44.45 1134990994101 64
114.30
x 88.90
4”
x 3”
132 67.15 8.56 57.15 47.63 1134110994100 36
168.28
x 114.30
6”
x 4”
191.2 86.7 23.85 76.7 57.6 1134160994100 14
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.