ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮ್ ಟಿ ಎ (ಮೇಲ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಎಡಾಪ್ಟರ್) ಬ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸಾರ್ಟ್
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮ್ ಟಿ ಎ (ಮೇಲ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಎಡಾಪ್ಟರ್) ಬ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸಾರ್ಟ್

ಫಿಮೇಲ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಸಿಪಿ/ಮೆಟಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಾದ  ಟ್ಯಾಪ್ಸ್,  ಶವರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size: M x M1 H W S.D. Cat
No.
Packaging
Mm Inch          
21.34
x 26.67
½” x ¾” 65 3.91 25.4 1141925994101 70
21.34 x 33.40 ½” x 1” 70 4.55 28.58 1141932994102 45
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.