ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ (ಫಿಮೇಲ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಎಡಾಪ್ಟರ್) – ಬ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸಾರ್ಟ್
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ (ಫಿಮೇಲ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಎಡಾಪ್ಟರ್) – ಬ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸಾರ್ಟ್

ಮೇಲ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಸಿಪಿ/ಮೆಟಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಾದ  ಟ್ಯಾಪ್ಸ್,  ಶವರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size: M x M1 H W S.D. Cat No. Packaging
Mm Inch          
21.34
x 26.67
½” x ¾” 50 3.91 25.4 1142925994101 90
21.34
x 33.40
½” x 1” 55 4.55 28.58 1142932994101 50
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.