ரெட்யூஸிங்க் புஷ்
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ரெட்யூஸிங்க் புஷ்

ஃபிட்டிங்க்ஸின் உட்புற விட்டத்தை குறைக்க

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size: M1 x M2 H H1 W SD1 SD2 Cat No. Packaging
mm inch              
26.67
x 21.34
¾” x ½” 35 28.5 3.73 25.4 22.22 1134925994100 350
33.40
x 21.34
1 x ½” 43 32 5.94 29.5 22.22 1134932994101 210
33.40
x 26.67
1” x ¾” 43 31.5 3.91 28.58 25.4 1134932994100 210
42.16
x 33.40
1¼” x 1” 52.5 35 4.55 31.75 28.58 1134940994100 120
48.26
x 21.34
1½” x ½” 59 38 5.08 35.5 22.22 1134950994102 100
48.26
x 42.16
1½” x 1¼” 59 38 4.85 34.93 31.75 1134950994100 100
60.32
x 48.26
2” x 1½” 73 44 5.88 38.6 34.93 1134963994102 48
73.02
x 60.32
2½” x 2” 87.4 52.45 7.01 44.55 38.1 1134975994100 100
88.90
x 73.02
3” x 2½” 105 55.65 7.62 47.63 44.45 1134990994100 65
114.30
x 88.90
4” x 3” 132 67.15 8.56 57.15 47.65 1134110994100 36
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.