ಅಧಿಕ ಪ್ರೆಶರ್ ನ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ಅಧಿಕ ಪ್ರೆಶರ್ ನ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 20 ಮಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 50 ಮಿ.ಮೀ. ಶ್ರೇಣಿಯ 6 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉದ್ದದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಸಾದ(plain)ವಿರುವ ಪೈಪ್ ಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ. ಈ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಸೋಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮೀಳನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್ ಗಳು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ಕಡು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex

Nominal Outside Diameter “D” in nominal (mm)

Mean Outside Diameter

Outside Diameter at any point

Wall Thickness “T” in mm

Cat No.

Package

 

Min

Max

Min

Max

Min

Max

 

 

20

20.0

20.3

19.5

20.5

2.8

3.3

1012920151101

6 Meters

25

25.0

25.3

24.5

25.5

2.9

3.4

1012925151100

6 Meters

32

32.0

32.3

31.5

32.5

3.4

3.9

1012932151101

6 Meters

40

40.0

40.3

39.5

40.5

3.6

4.2

1012940151100

6 Meters

50

50.0

50.3

49.4

50.6

3.7

4.3

1012950151102

6 Meters

 

Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.