பெண் திரிக்கப்பட்ட டீ – பித்தளை செருகு
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

பெண் திரிக்கப்பட்ட டீ – பித்தளை செருகு

ஒரு குழாய்க்கான குழாய், மழை, முதலிய போன்ற ஆண் திரிக்கப்பட்ட CP / உலோக பொருத்துதல்களை இணைக்க.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H1  H2  S.D.  Cat No.  Packaging 
Mm Inch
21.34 ½” 78 50 3.73 22.22 1140920994100 45
26.67 ¾” 85 55 3.91 25.4 1140925994100 24
33.4 1” 102 64 4.55 28.58 1140932994100 16
26.67
x 21.34
¾”
x ½”
85 55 3.91 25.4 1143925994101 24
33.40
x 21.34
1”
x ½”
95 60 4.55 28.58 1140932994101 20
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.