என்ட் கேப்
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

என்ட் கேப்

சோதிக்கவும், கட்டுமானத்தின் போது பாதுகாப்புக்கும் குழாயின் முனையை அடைக்க.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H W S.D. Cat No. Packaging
Mm inch          
21.34 ½” 30.00 3.73 22.22 1136920994100 350
26.67 ¾” 35.00 3.91 25.40 1136925994100 240
33.4 1” 39.50 4.55 28.58 1136932994100 180
42.16 1¼” 45.00 4.85 31.75 1136940994100 100
48.
26
1½” 48.50 5.08 34.93 1136950994100 60
60.32 2” 53.10 5.54 38.10 1136963994102 36
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.