எல்போ (45)
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

எல்போ (45)

குழாய் லைனுக்கு 45 டிகிரி திருப்பத்தை கொடுக்க

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size: (M) H W S.D. Cat No. Packaging
Mm inch          
21.34 ½” 59 3.73 22.2 1132920994101 210
26.67 ¾” 69.2 3.91 25.4 1132925994101 120
33.4 1” 77.5 4.55 28.6 1132932994101 60
42.16 1¼” 88.9 4.85 31.8 1132940994101 40
48.
26
1½” 99.4 5.08 34.93 1132950994101 24
60.32 2” 117.5 5.54 38.1 1132963994101 15
73.02 2½” 143.85 7.01 44.55 1132975994100 36
88.9 3” 162 7.62 47.63 1132990994100 20
114.3 4” 198.45 8.56 57.15 1132110994100 12
168.28 6″ 280 22.9 76.7 1132160994101 5
219.08 8” 356 28.12 102.6 1132200994101 2
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.