ಕ್ರಾಸ್ ಟೀ
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ಕ್ರಾಸ್ ಟೀ

ಮೈನ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಡಬಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H W S. D. Cat No. Packaging
Mm Inch
21.34 ½” 69.8 3.73 22.2 1133920994101 84
26.67 ¾” 79.4 3.91 25.4 1133925994103 63
33.4 1″ 92.1 4.55 28.6 1133932994103 30
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.