பிணைப்புகள்
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

பிணைப்புகள்

இரண்டு குழாய்கள் சேர்க்க

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H W S.D. Cat No. Packaging
Mm inch  
21.34 ½” 47 3.73 22.22 1131920994100 224
26.67 ¾” 53.5 3.91 25.4 1131925994100 168
33.4 1” 59.5 4.55 28.58 1131932994100 100
42.16 1¼” 66 4.85 31.75 1131940994100 64
48.
26
1½” 72.5 5.08 34.93 1131950994100 33
60.32 2” 78.8 5.54 38.1 1131963994100 27
73.02 2½” 95.9 7.01 45.55 1131975994100 48
88.9 3” 102.9 7.62 47.63 1131990994100 30
114.3 4” 122.85 8.56 57.15 1131110994100 18
168.28 6″ 168.30 22.90 76.70 1131160994100 10
219.08 8″ 219.08 28.12 102.60 1131200994100 4
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.