1. LOW VOC उत्वजनण जगारा टशयले ठेलण्माव भदत कयत

2. मूजय फ्रेंडरी आणण गुऱगुऱीत ऍक्प्रकेळनवाठी उच्च दजाणचे डॉलफय / ऍक्प्रके य

3. तऩावणी वोऩी कयण्मावाठी पक्त यिंगीत वॉल््शिं .

4. उच्च ळेल्प राइप उच्च क्स्थयता वुतनक्श्चत कयत

5. वशजऩणे ओऱखण्मावाठी करय कोडडे ऩॅकेक्जिंग

 

रुत्रिकिं (लिंगण)ची लैसळष्ट्मे:

1. रुत्रिकिं (लगिंण) शे गयै-षलऴायी, भऊ, ऩेस् वायख ेआशे जे नॉन-फ्रेभेफर आशे (ज्लाराग्रशी नाशी)

2. षऩण्मामोग्म ऩाण्माच्मा प्रणारीवाठी ते वुयक्षषत आशे.

3. यफय आणण प्राक्स् कच्मा गॅस्के रा शानी ऩोशोचलत नाशी

4. जीलाणूिंच्मा लाढीरा भदत कयत नाशी

5. स्लच्छ कयण्माव वोऩे.

 

चौकशी-साठी विचारा

कोणत्याही चौकशी चौकशीसाठी

18002003466

चौकशी फॉर्म

खाली तपशील भरा आणि आमच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक लवकरच आपल्याकडे परत येईल.