लैशळष्ट्मे आणण पामदे

 फपनोरेक्व एएवटीएभ प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व आणण फपटटग्ॊ जभध्मे कभी प्रनतष्टठाऩन ल देखबार खचट

आशे.

 •  शे ऩाईप्व पायच वळक्त ऩण लाजनाव शरके आशेत, तमाभऱु े शाताऱणॊ आणण लाशतकू वोमीचेशोत.े
 •  फपनोरेक्व ASTM प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व आणण फपटटग्ॊ जची माॊबिक ळक्क्त तमाॊना लगे लेगळ्मा ऩरयक्स्थतीॊभध्मेशी मोग्म फनवलत.े
 • फपनोरेक्व ऩाईप्वकडे ऩयु ेळी टेंन्वाईर ळक्ती आशे आणण ते अतॊ गतट ऑऩयेटटगॊ प्रळे य (ताऩभान स्लीकामट श्रेणीत) घेऊ ळकतात.
 •  फपनोरेक्व ऩाईप्व कठीण आणण टटकाऊ आशेत
 • फपनोरेक्व ऩाईप्व भग्ॊु मा,ॊ फयु ळी फकॊला जीलाणू आणण कॊतकाॊभऱु े प्रबावलत शोत नाशीत. शे ऩाईप्व अऩायदळकट अवल्माने तमाॊच्मा लय ळले ाऱ शोत नाशी.
 • फपनोरेक्वASTMप्रबॊफगॊ ऩाईप्वआणणफपटटग्ॊजगल्ॅव्शॉननकआणणइरक्ेिोरामटटकऍक्ळनऩावनू भक्ु त आशेत
 • फपनोरेक्व ASTM प्रबॊफगॊ ऩाईप्व आणण फपटटग्ॊ ज रेड भक्ु त, गजॊ भक्ु त आणण यावामननक प्रनतयोधक आशेत. ते अशॅ वड, अल्करी, वद्रें ीम यवामने, तरे आणण चयफी माॊच्मा उऩक्स्थतीभऱु े प्रबावलत शोत नाशीत. म्शणनू च वऩण्माच्मा ऩाण्मावाठी शे वलाटत मोग्म ल वयु क्षषत आशे.
 •  तमाॊनाआणणस्थाऩनेनतॊयथेटवमूप्रटकाळतेलाशूननणेायेऩाणीमाॊनावयॊक्षषतकयण्मावाठी ऩाईप्व UV स्टॅबफराइजज्ड आशेत
 • तमाॊच्मा गऱु गऱु ीत आतीर ऩष्टठबागाभऱु े, फपनोरक्े व एएवटीएभ प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व आणण फपटटग्ॊ ज ऩायॊऩारयक ऩाईवऩगॊ शवस्टभच्मा तरु नेत दीघट कारालधीवाठी ऩाण्माचा प्रलाश कयण्माव वशाय्म कयतात.
 • फपनोरेक्व ASTM प्रबॊ फगॊ ऩाईप्व वेल्पएक्वटटगॊ वलशळगॊ आशेत आणण कॊ फळनरा वभथनट देत नाशीत, म्शणनू ते ननलावी इभायतीॊभध्मे आणण इतय फाधॊ काभावाठी उऩमक्ु त आशेत.
 •  फपनोरेक्व ASTM प्रबॊफगॊ ऩाईप्व कभी थभरट कॊडक्क्टवलटी ऑपय कयतात, तमाभऱु े ऩाईप्वलय एक्स्टऱनर स्लेटटगॊ नवत.े
 • फपनोरेक्व ASTM प्रबॊफगॊ ऩाईप्वना आलचमक भाऩात कट केरे जाऊ ळकते आणण थ्रडेडगॊ ऑऩयेळनशळलाम वशजऩणे जॉइन शोऊ ळकतात.
 • Finolex वॉल्व्शॊट शवभेंट जरद आणण 100% शरक प्रपू जॉइ्ॊ व देत.े

चौकशी-साठी विचारा

कोणत्याही चौकशी चौकशीसाठी

18002003466

चौकशी फॉर्म

खाली तपशील भरा आणि आमच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक लवकरच आपल्याकडे परत येईल.